POLITYKA PRYWATNOŚCI

NA STRONIE INTERNETOWEJ DAMPOL PAWILONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , NIP: 6452581961

 1. Informacje ogólne.
  1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności w serwisie https://dampol-pawilony.pl/ (dalej jako: Serwis).
  2. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest Damian Samuła prezes firmy DAMPOL PAWILONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6452581961 (dalej jako: „ Administrator” lub „Dampol”).
  3. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dla użytkownika dotyczące zasad ochrony prywatności, możliwych wyborów użytkownika w odniesieniu do sposobu, w jaki informacje są gromadzone online, sposobu korzystania z tych informacji oraz praw, które użytkownik ma, jeżeli używa niniejszej witryny internetowej w sposób podlegający regulacjom RODO. Użytkownik powinien przeczytać uważnie niniejszą Politykę prywatności i od czasu do czasu ponownie zaglądać na tę stronę, aby sprawdzić, czy nie wprowadzono do niej zmian.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez umieszczanie zmodyfikowanych postanowień na tej stronie. Wszelkie zmienione postanowienia automatycznie wchodzą w życie z dniem określonym w opublikowanej Polityce prywatności, chyba że określono inaczej. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach poprzez stosowny komunikat. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

 

 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności.
  1. Dampol przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Serwisu. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
   2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.. 1000 ze zm.);
   3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. jt. z 2017 poz. 1219 ze zm., dalej jako: „UŚUD”);
   4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 1907 ze zm., dalej jako: „Pr.tel.”).
  2. Polityka prywatności określa m.in.:
   1. zakres i sposób przetwarzania przez Dampol danych osobowych użytkowników Serwisu,
   2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
   3. sposób wykorzystania tych danych,
   4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

 

 1. Rodzaje gromadzonych i używanych przez nas informacji.
  1. Pojęcia „informacje osobowe” lub „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  2. Serwis gromadzi informacje różnymi sposobami i w różnych celach, które wyszczególniono poniżej.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego w Serwisie Administratora albo w inny sposób, tj. poprzez opcję zapis na newsletter (na tę chwilę wyłącznie w fazie projektowania). Dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie na przetwarzanie danych. Dampol pozyskuje wskazane poniżej zgody:
   1. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dla celów wykonywania umów sprzedaży oraz najmu przez Dampol, w tym profilowania danych osobowych użytkownika, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Administratora;
   2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i ofert od Administratora (zapis na newsletter);
  4. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. ADO stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.
  5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres dampol.ksiegowosc@gmail.com, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany.
  6. Danych kontaktowych użytkowników możemy używać również do wysyłania użytkownikowi informacji nowych produktach, za zgodą otrzymaną od użytkownika stosownie do obowiązującego prawa. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać tych materiałów promocyjnych na bieżąco, może preferencjach każdej chwili zrezygnować, o czym jest każdorazowo informowany w mailach.
  7. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zamawiać produkty lub usługi, żądać udzielenia informacji bądź wykonywać swoje prawa. Aby zakupić od nas produkt lub usługę, użytkownik podaje nam określone informacje, które zostaną użyte na potrzeby sformułowania oferty wysyłanej następnie na podany do kontaktu adres mailowy. Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres wysyłki) oraz danych finansowych (takich jak numer rachunku bankowego do rozliczeń wpisany na białą listę). Gromadzonych przez nas danych finansowych, które uzyskaliśmy od użytkownika, używamy wyłącznie do wystawiania użytkownikowi faktur VAT i paragonów za zakupione produkty i usługi.
  8. Serwis gromadzi automatycznie informacje techniczne o odwiedzinach użytkownika (takie jak typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, typ platformy, adresy protokołu internetowego (IP), strony odsyłające/wyjścia, system operacyjny, oznaczenie daty/czasu). Zbieramy te informacje do celów raportowych na temat Witryn internetowych w zakresie analizy trendów, diagnozowania problemów z naszym serwerem, administrowania Witrynami internetowymi, śledzenia zachowań użytkowników i sposobu korzystania z Witryn internetowych oraz do gromadzenia szeroko pojętych danych demograficznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w części Zasady regulujące korzystanie z plików cookies.
  9. Przepisy obowiązującego prawa mogą nakładać na nas obowiązek udostępnienia informacji osobom trzecim. Możemy na przykład być zobowiązani do ujawnienia informacji na mocy postanowienia sądu, wezwania lub nakazu sądowego. Ponadto na mocy przepisów obowiązującego prawa możemy dobrowolnie przekazywać informacje ułatwiające prowadzenie dochodzenia lub gdy ich ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych systemów, naszej działalności lub praw innych osób.
 2. Profilowanie.
  1. W procesie świadczenia usług nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.  
  2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych spośród Twoich cech, w szczególności do analizy Twojej potrzeb, preferencji, zainteresowań i lokalizacji. My nie profilujemy Twoich danych osobowych, w tym dla potrzeb, z którymi wiąże się prowadzona przez nas działalność.

 

 

 1. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies.
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych Serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
   2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
   3. czas nadejścia zapytania;
   4. pierwszy wiersz żądania http;
   5. kod odpowiedzi http;
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do serwisu Dampol nastąpiło przez odnośnik (afiliacja);
   8. informacje o przeglądarce użytkownika;
   9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. laptopie, komputerze, smartfonie) wskazanych powyżej w pkt. 1 plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
   1. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości.
   2. reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np.
  5. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
  6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – telefonie lub komputerze.
  7. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim telefonie lub komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
  8. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
  9. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. Tel.
  10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.
  11. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 1. Dostęp do informacji o użytkowniku oraz ich poprawność i inne prawa.
  1. W niektórych porządkach prawnych, szczególnie na terenie UE i Wielkiej Brytanii, użytkownik ma następujące prawa: może poprosić nas o kopię swoich danych osobowych; poprosić nas o poprawienie, usunięcie lub ograniczenie (przerwanie jakiegokolwiek aktywnego) przetwarzania danych osobowych użytkownika i uzyskać dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika w ramach umowy lub za zgodą użytkownika, a także poprosić nas o udostępnienie tych danych innemu administratorowi danych (lub ich przekształcenie na potrzeby innego administratora danych); sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych użytkownika w pewnych okolicznościach (na przykład, gdy nie musimy przetwarzać danych, aby zrealizować zobowiązania umowne lub inne wynikające z przepisów prawa, lub gdy korzystamy z danych na potrzeby marketingu bezpośredniego). Prawa te mogą podlegać ograniczeniom, na przykład jeśli spełnienie prośby użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub naruszyłoby prawa prywatności innych osób, lub jeśli użytkownik poprosi nas o skasowanie danych, które mamy obowiązek przechowywać lub ich przechowywanie jest w naszym żywotnym, uzasadnionym interesie. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres dampol.ksiegowosc@gmail.com. Jeżeli wątpliwości użytkownika pozostaną nierozstrzygnięte, ma on prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, właściwego dla miejsca zamieszkania lub pracy użytkownika lub dla miejsca, w którym zdaniem użytkownika doszło do naruszenia zasad ochrony danych.

 

 1. Bezpieczne przechowywanie informacji.
  1. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa naszych serwerów, ani nie możemy zagwarantować, że informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej nie zostaną przejęte podczas ich przekazywania przez Internet. Postępujemy zgodnie z powszechnie znanymi w branży normami technicznymi, aby chronić przesyłane nam dane osobowe, zarówno podczas ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Gdy użytkownik wprowadza dane wrażliwe (takie jak informacje dotyczące karty kredytowej) w naszym formularzu rejestracji lub formularzach zamówienia, szyfrujemy te dane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer).

 

 1. Przekształcenia.
  1. W przypadku przekształceń, takich jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż całości lub części naszych zasobów dane osobowe użytkownika najprawdopodobniej również będą należały do przekształcanych zasobów.

 

 1. Zasady i warunki.
  1. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić nasze Witryny internetowe, jego wizyta i jakiekolwiek spory dotyczące zasad ochrony prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności i naszym Zasadom i warunkom, m.in. wyłączenie gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności i rozstrzyganie sporów. Ewentualne pytania dotyczące korzystania przez nas z danych użytkownika należy kierować na adres e-mail dampol.ksiegowosc@gmail.com.